GEO AZ AR
ახალი ამბები პროექტის შესახებ კითხვა/პასუხი კონტაქტი  
კანონმდებლობა
ვაკანსიები/კონკურსები
 

კალენდარი
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 სხვადასხვა
შეკითხვა

გთხოვთ მიპასუხოთ,შესაძლებელია თუ არა მანდატურთა ვაკანსიაზე რეგისტრაცია გავიარო
ელ.ფოსტის საშუალებით. გთხოვთ მომწეროთ შესაბამისი მისამართი რეგისტრაციის გასავლელად.

პასუხი

რეგისტრაციის გასავლელლად უნდა მიბრძანდეთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. ელ–ფოსტის საშუალებით დარეგისტრირება შეუძლებელია.

 
შეკითხვა

პირველი კლასელებისტვის განკუთვნილი კომპიუტერული პროგრამები თუ არის ხელმისაწვდომი სხვებისთვის ინტერნეტის მეშვეობით?

პასუხი

მოგახსენებთ , რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ შექმნა ახალი პორტალი www.buki.ge, სადაც განთავსდება სასწავლო-შემეცნებითი თამაშები, სახელმძღვანელოებისა და ლიტერატურული ნაწარმოებების ელექტრონული ვერსიები, ინფორმაციები არაერთ მნიშვნელოვან თემაზე. აღნიშნულ პორტალში კლასების მიხედვით არის განაწილებული რესურსები და შეიძლიათ მოიძიოთ პირველი კლასისთვის განკუთვნილი რესურსებიც.

 
შეკითხვა

ზესტაფონში არის ზაზა ფანასკერტელის სახელობის ფარმაცევტული კოლეჯი, მაინტერესებს შეუძლიათ თუ არა ამ კოლეჯის კურსდამთავრებულებს მუშაობის დაწყება შესაბამის დაწესებულებაში, (მედდას სტაციონარში, ფარმაცევტს აფთიაქში)?

პასუხი

2010 წლის 1 სექტემბრიდან ძალაში შედის კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ, ასევე ცვლილებები კანონებში უმაღლესი განათლების, პროფესიული განათლებისა და ზოგადი განათლების შესახებ. საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მოსაპოვებლად სავალდებულო ხდება ავტორიზაცია, იმის მიუხედავად, ჰქონდა თუ არა ამ დაწესებულებას შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზია.

ავტორიზაციის გარეშე დაწესებულება არ არის უფლებამოსილი, გამოიყენოს საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი და განახორციელოს ამ სტატუსიდან გამომდინარე საქმიანობა: მაგალითად, მიანიჭოს ბაკალავრის, მაგისტრის ან დოქტორის აკადემიური ხარისხი, პროფესიული კვალიფიკაცია, ან გასცეს შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომი.
აღნიშნულ კანონამდე არააკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება გასცემდა დიპლომს , რომელსაც სახელმწიფო არ აღიარებდა, ხოლო კურსდამთავრებულებს შეეძლოთ კერძო სექტორებში დასაქმება. ამჯერად ავტორიზაცია ყველასთვის სავალდებული ხდება. თქვენს მიერ მითითებული კოლეჯის შესახებ ინფორმაცია გაარკვიეთ აკრედიტაციის ეროვნულ ცენტრში. www.nea.ge ტელ: (+995 32) 910214

 
შეკითხვა

სად შეიძლება შევიძინო კრებული (”გზამკვლევების კრებული სპორტის სახეობებში
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის” (VII – XII კლასები))რომელიც გამოიცა
ფიზაღზრდის მასწავლებლებისთვის?

პასუხი

მოგახსენებთ, რომ აღნიშნული გზამკვლევი  უახლოეს მომავალში, უსასყიდლოდ  გადაეგზავნება საქართველოს ყველა სკოლას.

 
შეკითხვა

 მეთერთმეტე კლასში არჩევით საგანში ხელოვნების ისტორიის თეორიული კურსის შესასწავლად რომელი სახელმძღვანლეოთი ვიხელმძღვანელოთ?

პასუხი

მოგახსენებთ, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის ვებ–გვერდზე მოთავსებულია გრიფირებული სახელმძღვანელოების სია კლასების მიხედვით http://ncac.ge/index.php?m=792 , თუ ხელოვნების ისტორიის თეორიული კურსის სახელმღვანელო არ არსებობს თქვენს მიერ აღნიშნული მეთერთმეტე კლასისთვის არჩევით საგანში , ასეთ შემთხვევაში მასწავლებელი თავად ირჩევს კურსის შესაბამის ლიტერატურას, მოიძიებს მასალებს, რომელიც მას დადგენილ  შედეგებზე გაიყვანს.

 
შეკითხვა
მაინტერესებს უპატრონო და ობოლ ბავშვთა პროგრამით გათვალისწინებულია თუ არა გაშვილებულ ბავშვთა დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან. თუ ბავშვი სწავლობს ძალიან კარგად უნივერსიტეტში, მაგრამ ვერ მიიღო სახელმწიფო გრანტი თუ დაუფინანსდება სწავლის საფასური?
პასუხი
2010-2011 სასწავლო წელს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე ან პროფესიული უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და 2010 წლიდან განსხვავებული პირობების განსაზღვრის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ოფიციალურ ვებ-გვერდზე : http://mes.gov.ge/content.php?id=1232&lang=geo
 
შეკითხვა

რა უფლება აქვს მოსწავლეს და მასწავლებებლს?

პასუხი

მოსწავლისა და მასწავლებლის უფლებებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ზოგადი განათლების შესახებ კანონში , კერძოდ II თავში. აღნიშნული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მასწავლებლთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებ–გვერდზე

http://tpdc.ge/images/stories/pdf/zogadi%20ganatlebis%20shesaxeb.pdf

 
შეკითხვა

იკრძალება თუ არა რეპეტიტორობა ?

პასუხი

საზოგადოდ რეპეტიტოტობა არ იკრძალება , თუმცა მასწავლებელთა ეთიკის კოდექსის მიხედვით, საკუთარი მოსწავლის კერძოდ მომზადება დისციპლინურ გადახვევად ჩაითვლება, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც სკოლაში ფუნქციონირებს დამატებითი წრეები.

 
შეკითხვა

 ბავშვი, რომელმაც წელს დაამთავრა სკოლა 10 ქულაზე, (დამრგვალების გარეშე ) მიიღებს თუ არა მედალთან ერთად ლეპტოპს? მას უკვე  აქვს  აღებული მე–9 კლასში პატარა ლეპტოპი. წელსაც გადაეცემა თუ არა?

პასუხი

პროგრამა ,,ჩემი პირველი კომპიუტერი ხორციელდება’’ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობით. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში წელს ლეპტოპი გადაეცემათ მხოლოდ საბაზო საფეხურის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს, რომელთა ნიშანი არის 10 დამრგვალების გარეშე. ხოლო ის მოსწავლეები, რომლებმაც წელს დაამთავრეს ზოგადი განათლების საშუალო საფეხური, არ წარმოადგენენ ამ პროგრამის ბენეფიციარებს, ანუ მათთვის არ არის გათვალისწინებული ლეპტოპი.

 
შეკითხვა

ვარ ფიზკულტურის მასწავლებელი , დამთავრებული მაქვს სპორტის აკადემია. დამატებით სერთიფიკატის მოითხოვონის შემთხვევაში, არსებობს თუ ფეხბურთის და კალათბურთის კურსები, რომლის გავლის შემთხვევაშიც მომცემენ სერთიფიკატს.

პასუხი

2010-2011 სასწავლო წლიდან ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შევა ცვლილება, რომელიც გამოიხატება ფიზიკური განათლებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობების ინტეგრაციაში და იგი საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში განხორციელდება. სექტემბრიდან დაწყებით საფეხურზე კვლავ ფიზკულტურის გაკვეთილები ჩატარდება, ხოლო საბაზო და საშუალო საფეხურზე სპორტის გაკვეთილები ჩატარდება. შეიქმნება შესაბამისი სასწავლო პროგრამა, გადამზადდება პედაგოგები და მოეწყობა ინფრასტრუქტურა. თუმცა პედაგოგთა გადამზადებასთან დაკავშირებით კონკრეტული მონაცემები ჯერ–ჯერობით არ არის ცნობილი. ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავებასთან ერთად ყველა სიახლე ეტაპობრივად გახდება ცნობილი.

 
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9]
საავტორო უფლებები დაცულია, 2009 სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ვებ-გვერდი შექმნილია ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით დამზადებულია “ნოვატეკის” მიერ/ვებგვერდის დიზაინი გივი თვალავაძე Copyright 2009, Centre for Civil Integration and Inter-Ethnic Relations (CCIIR) All rights reserved Web-site is created with financial support of OSCE High Commissioner on National Minorities Created by “Novatech”/Designed by Givi Tvalavadze