GEO AZ AR
ახალი ამბები პროექტის შესახებ კითხვა/პასუხი კონტაქტი  
კანონმდებლობა
ვაკანსიები/კონკურსები
 

კალენდარი
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

 სკოლის მართვა
შეკითხვა

მაქვს უმაღლესი განათლება ბაკალავრის წითელი დიპლომი, მაინტერესებს შემიძლია თუ არა მონაწილეობის მიღება საჯარო სკოლის დირექტორების შესარჩევ კონკურსში და სად შეიძლება გავიარო რეგისტრაცი?

პასუხი

უმაღლესი განათლების მქონე ნებისმიერ პირს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს საჯარო სკოლების დირექტორების შესარჩევ კონკურსში, რეგისტრაციის ელექტრონული განაცხადის ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ მასწავლებლთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ვებ-გვერდზე.

იხილეთ ბმული: http://www.tpdc.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=8304:2011-02-28-15-13-11&catid=1:2010-07-05-08-51-38&Itemid=122&lang=ka

 
შეკითხვა
გთხოვთ მიპასუხოთ, აქვს თუ არა უფლება სკოლის დირექტორს მიიღოს ახალი მასწავლებელი იმ შემთხვევაში, როცა მე ვას სკოლის ერთადერთი ინგლისურის სპეციალისტი და მაქვს სულ 11 საათი. ახალი მასწავლებელი კი არ არის ინგლისურის სპეციალისტი.
პასუხი
სკოლის დირექტორს ნამდვილად აქვს ახალი მასწავლებლის მიღების უფლება თუ მას აქვს უმაღლესი განათლების დიპლომი (არ არის სავალდებულო საგნის სპეციალისტი იყოს). კანონში ზოგადი განათლების შესახებ მითითებულია, რომ დირექტორის ფუნქციები მოიცავს საშტატო განრიგის შემუშავებას, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული პირობებისა და წესის შესაბამისად მასწავლებლებთან და სკოლის სხვა თანამშრომლებთან შრომითი ხელშეკრულების დადებასა და შესრულებას.( საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ მუხლი–43)
 
შეკითხვა


გთხოვთ მიპასუხოთ აქვს თუ არა სკოლის დირექტორს უფლება დაწყებითი კლასების უმაღლესდამთავრებულ მასწავლებელს სულ 10 საათი მისცეს, იმ შემთხვევაში, როცა დაწყებით კლასებში საერთოდ არ გვყავს უმაღლესი განათლების მქონე პედაგოგი?

პასუხი

სკოლის დირექტორის ფუნქციებში და უფლებებში შედის სწორედ საშტატო განრიგის შემუშავება და პედაგოგებთან შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება და და მათი შესრულება. საშტატო განრიგის შემუშავებისას სხვადასხვა ფაქტორია გასათვალისწინებელი, მათ შორის მასწავლებლის კვალიფიკაცია, სამუშაო გამოცდილება. თუმცა კონკრეტული მასწავლებლისთვის კონკრეტული რაოდენობის საათების მინიჭების გადაწყვეტილებას იღებს უშუალოდ დირექტორი.

 
შეკითხვა

როგორ უნდა მოახდინოს სკოლის დირექტორმა მასწავლებელთათვის პრემიის, ან დამატების გაცემა, როცა არ არსებობს პედაგოგთა საქმიანობის შეფასების ობიექტური მექანიზმები?

პასუხი

სკოლის შინაგანაწესში უნდა ჩაიწეროს ის კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც შეფასდება პედაგოგთა საქმიანობა. შესაძლებელია, დირექციამ თავად შეიმუშაოს ამგვარი კრიტერიუმების პროექტი, რომელთა განხილვაც დამტკიცებამდე უნდა მოხდეს სამე¬ურ¬ვეო საბჭოსა და პედაგოგიური კოლექტივის მიერ. ასევე შესაძლებელია რომ გამოიყოს ექსპერტთა ჯგუფი (მასწავლებლების და მშობლების შემადგენლობით), რომლებიც იმუშავებენ მასწავლებელთა საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმების შექმნაზე და განსახილველად წარუდგენენ დირექციას, პედსაბჭოს და სამეურვეო საბჭოს.

 
შეკითხვა

რამდენად გამჭვირვალე უნდა იყოს სკოლის ბიუჯეტი?

პასუხი

ბიუჯეტი საჯარო დოკუმენტია და ყველა სკოლაში მომუშავეს, მშობელს, თუ გარედან მოსულს უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ მას გაეცნოს.

 
შეკითხვა

ერიცხებათ თუ არა კერძო სკოლის მოსწავლეებს ვაუჩერი?

პასუხი

ვაუჩერი განკუთვნილია მოსწავლის მიერ ზოგადი განათლების მიღების დასაფინანსებლად; სახელმწიფო სწავლისათვის გაწეულ ხარჯებს ანაზღაურებს იმ სკოლაში, რომელიც ახორციელებს დაწყებით ან/და საბაზო ან/და საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამებს. კერძო და საჯარო სკოლაში სწავლებას ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ვაუჩერით სახელმწიფო დააფინანსებს იმ შემთხვევაში, თუ სკოლას მინიჭებული აქვს აკრედიტაცია, ან წარმოადგენს ლიცენზირებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას.

 
შეკითხვა

სამეურვეო საბჭოს ფუნქციებში შედის თუ არა დამატებითი ხარჯების მოძიება სკოლის ბიუჯეტის შესავსებად?

პასუხი

სამეურვეო საბჭოს ფუნქციებში შედის დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურებისთვის დაფინანსების მოძიება (საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ, მუხლი 23).
კანონის მიხედვით სამეურვეო საბჭო საჭიროების შემთხვევაში მიმართავს ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამის ორგანოს საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების, სპეციალური მიზნობრივი სასწავლო პროგრამების დაფინანსების თხოვნით. ასევე დამატებითი ხარჯების მოზიდვის უამრავი სხვა გზაც არსებობს, ესენია პროექტები, ფონდები, გრანტები, წარმატებული სკოლადამთავრებულები და სხვა.

 
შეკითხვა

როგორია სამეურვეო საბჭოს ფუნქციები? მიგვითითეთ, სად შეიძლება ამის შესახებ წავიკითხოთ?

პასუხი

სამეურვეო საბჭო ირჩევს სკოლის დირექტორს, ამტკიცებს სკოლის ბიუჯეტს, აგრეთვე ამტკიცებს დირექტორის მიერ მომზადებულ წლიურ ანგარიშს და უზრუნველყოფს მის საჯაროობას, სკოლის დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს სკოლის შინაგანაწესს, რომელიც ამომწურავად განსაზღვრავს დისციპლინური გადაცდომების ნუსხას და მათთვის გათვალისწინებულ დისციპლინურ სახდელებს, სკოლიდან გადაყვანის პირობებს და სხვა.
სამეურვეო საბჭოს ეს და სხვა ფუნქციები ფუნქციები გაწერილია კანონში "ზოგადი განათლების შესახებ" (მუხლი 38 ).

 
შეკითხვა

სამეურვეო საბჭომ როდიდან უნდა დაიწყოს ფუნქციონირება, სამეურვეო საბჭოს არჩევნებიდან თუ ახალი დირექტორის არჩევიდან?

პასუხი

სამეურვეო საბჭო თავისი ფუნქციების შესრულებას იწყებს საბჭოს არჩევნების დასრულების და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში შედეგების რეგისტრაციის მომენტიდან (მინისტრის ბრძანება #906, "საქართველოს საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს წევრების არჩევის, მათთვის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და რეგისტრაციის წესის შესახებ"). ისინი არ არიან დამოკიდებულები დირექტორის არჩევნებზე.
მათი ფუნქციაა ასევე დირექტორების სკოლაში არჩევა.

 
შეკითხვა

სამეურვეო საბჭოს მიერ დირექტორის არჩევა ხდება ღია თუ ფარული კენჭისყრის შედეგად?

პასუხი

სამეურვეო საბჭოს მიერ დირექტორის არჩევა ხდება ფარული კენჭისყრის შედეგად. კანონში "ზოგადი განათლების შესახებ" წერია, რომ:
"მუხლი 38. სამეურვეო საბჭოს ფუნქციები
1. სამეურვეო საბჭო:
ა) ამ კანონის 42-ე მუხლით გათვალისწინებული წესით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს სკოლის დირექტორს, რომელსაც რეგისტრაციაში ატარებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;", ამასთან
"მუხლი 42. დირექტორის არჩევის წესი
2. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო შერჩეულ დირექტორის კანდიდატურას არა უმეტეს სამისა წარუდგენს სამეურვეო საბჭოს, რომელიც კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის საფუძველზე ირჩევს დირექტორს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით, ფარული კენჭისყრით, თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე."

 
პირველი გვერდი > [2]
საავტორო უფლებები დაცულია, 2009 სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ვებ-გვერდი შექმნილია ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით დამზადებულია “ნოვატეკის” მიერ/ვებგვერდის დიზაინი გივი თვალავაძე Copyright 2009, Centre for Civil Integration and Inter-Ethnic Relations (CCIIR) All rights reserved Web-site is created with financial support of OSCE High Commissioner on National Minorities Created by “Novatech”/Designed by Givi Tvalavadze